Grundsärskolan

På Eriksbergskolans grundsärskola bemöter vi alltid våra elever med respekt. Miljön är trygg och verksamheten är uppskattad av både personal och elever.

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktions  ned sättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. 

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnes områden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Ämnen i grundsärskolan

 • Musik
 • Bild
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Modersmål
 • Idrott och hälsa
 • Hem­ och konsumentkunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) Naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi)
 • Teknik
 • Matematik

Ämnesområden i grundsärskolan

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

 

Utbildad och erfaren personal

Till undervisningsgrupperna och klasserna finns klasslärare knutna som också fungerar som elevernas mentorer. På grundsärskolan finns elevassistenter som stödjer eleverna i det dagliga arbetet, både i undervisning samt raster. 

Fin miljö

Alla elever på Eriksbergsskolan har tillgång till Eriksbergsbiblioteket. Hågadalen är en naturresurs som vi utnyttjar och har glädje av. Vi skapar en trygg miljö där arbetsstruktur och arbetsro står i fokus. Vi vill utveckla elevernas självkänsla och sociala förmåga samt ge eleverna goda värderingar. 

Arbetsätt
Arbetssättet är gruppdynamiskt. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi IT, tecken som stöd och visuella bilder som är anpassad för varje elev. Kursplanerna omfattar fem ämnesområden. 

Hem och skola

Kontakten med hemmet är viktig därför vi kommunicerar via UNIKUM samt har en individuell kontaktat.

Välkomna att besöka vår verksamhet!

Uppdaterad: