Grundsärskolan

På Eriksbergskolans grundsärskola bemöter vi alltid våra elever med respekt. Miljön är trygg och verksamheten är uppskattad av både personal och elever.

Under läsåret 2018/19  består Eriksbergsskolans grundsärskola av 31 elever. 18 av dessa läser inriktning ämnen och 13 inriktning ämnesområden.

Utbildad och erfaren personal

Till undervisningsgrupperna finns klasslärare knutna som också fungerar som elevernas mentorer. Eleverna undervisas av grundskolans lärare i de praktisk – estetiska ämnena.På grundsärskolan finns elevassistenter som stödjer eleverna i det dagliga arbetet, både i undervisning samt raster. 

Fin miljö

Alla elever på Eriksbergsskolan har tillgång till Eriksbergsbiblioteket. Hågadalen är en naturresurs som vi utnyttjar och har glädje av. Vi skapar en trygg miljö där arbetsstruktur och arbetsro står i fokus. Vi vill utveckla elevernas självkänsla och sociala förmåga samt ge eleverna goda värderingar. 

Grundsärskolan med inriktning ämnen

Målet är att ge eleverna kunskaper i matematik, svenska, engelska, SO, NO, teknik, musik, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild samt slöjd enligt de kursplaner som gäller. Undervisningen utgår från varje individ och dess förutsättningar.


Grundsärskolan med inriktning ämnesområden

Här arbetar eleverna i en tecknande miljö för att nå målen i kursplanen. Arbetssättet är gruppdynamiskt och temainriktat i ämnesblock. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi IT, teckenstöd och bilder som är anpassad för varje elev. Kursplaner omfattar fem ämnesområden. Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt verklighetsuppfattning. Kontakten med hemmet är viktig därför har vi en daglig blogg samt en individuell kontaktbok.

Välkomna att besöka vår verksamhet!

Uppdaterad:

Andra sidor under: Grundsärskolan