Frånvarorutin

Upprepad och/eller långvarig frånvaro är en viktig indikation på att något inte står rätt till. Frånvaro ska föras i Skola24 varje dag. Vårdnadshavare kontaktas samma dag som en elev uteblir från undervisningen utan giltig anledning (7 kap. 17§ skollagen (2010:800). Vid ogiltig frånvaro ska hemmet alltid kontaktas och diskussioner upptas med eleven. Skolan ska skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro. Vid behov ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron.

Så här gör vi: 

  1. Elevhälsoteamet följer i det förebyggande arbetet upp frånvaron regelbundet (minst två gånger per termin) och bevakar frånvaro på 15% och mer.   

  1. Mentorerna tar reda på orsaken till frånvaron och återkopplar till eht om det finns anledning till oro pga frånvaron.   

  1. Mentorer ska alltid anmäla oroande frånvaro till eht. eht får in en anmälan om oroande hög frånvaro startar en utredning/kartläggning av orsak till skolfrånvaro (skolkompassen) och skolan kallar till elevhälsomöte.    

  1. Handlingsplan upprättas vid problematisk frånvaro  

  1. Anmälan till socialtjänsten görs vid oroande skolfrånvaro.  Skolan kan också välja att göra en anmälan till Konsultativt stöd för att få hjälp.  

 

Så fort en mentor upplever att en elev på skolan har oroväckande hög frånvaro görs en anmälan till eht. 

Uppdaterad: