Forum för inflytande

På Eriksbergsskolan finns det flera forum för inflytande. För elever har vi mentorstid, elevråd, matråd samt kamratstödjare tillika skyddsombud. För vårdnadshavare har vi ett Skolråd som träffas 1-2 gånger per termin.

Mentorstid och klassråd

Mentorstiden är ett forum för inflytande då viktiga frågor för eleverna dryftas. Mentorstiden leds av mentorerna och är det forum då klassråd bedrivs.

Elevråd

Utses demokratiskt av eleverna på skolan. Enligt lag har elever rätt till formellt demokratiskt inflytande. Elevrådet ska arbeta med frågor som är viktiga för eleverna. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund. Elevrådet  träffas ca en gång i månaden, var fjärde mentorstid.  

Elevkår

På Eriksbergsskolan är elevkåren elevrådets styrelse. De är själständiga i sitt arbete.

Matråd

Matrådet består av representanter från klasserna och träffar Måltidservice en gång per termin för att dryfta matfrågor. Detta är ett forum för inflytande i matfrågor på skolan

Kamtratstödjare samt Elevskyddsombud

Leds av TT och består av utsedda representanter från klasserna. Träffas på mentorstiden då TT kallar. Syftet med kamratstödjarna är att främja och förebygga skolans trygghetsarbete

Ett elevskyddsombud ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön. Det kan till exempel handla om att kemikalier från kemiundervisningen ska hanteras på ett säkert sätt och att skolan ska ha ett bra förebyggande arbete mot mobbning.

Skolråd

Syftet med Skolråd att vara en kanal för informations- och åsiktsutbyte mellan föräldrar och skola genom att arbeta med och diskutera gemensamma frågor, att utbyta aktuell information och delta i skolutveckling på det lokala planet. 

Föräldrarådet består av skolledning, lärarrepresentanter och föräldrarepresentanter från varje klass och möts 1-2 gånger per läsår. Kallelse till föräldraråd sker via Unikum. Har du som vårdnadshavare någon fråga du vill att skolrådet ska arbeta med, ta kontakt med klassrepresentanten eller skolledningen. Minnesanteckningar från föräldrarådets möten skickas via Unikum,

Uppdaterad: