Förväntansdokument

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller på Eriksbergsskolan och är ett komplement till Uppsala kommuns övergripande förväntansdokument

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig av skolan att:  Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss att du/ni:  Av dig som är elev på skolan förväntar vi att du: 
 • skolan arbetar för att alla elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete 
 • skolan regelbundet ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling i främst Unikum samt på utvecklingssamtal 
 • skolan arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan  
 • all personal arbetar förebyggande och griper alltid in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem 
 • respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar. Telefonkontakter sker under arbetstid, kl. 08 - 17, de dagar läraren är i tjänst 
 • skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor via hemsidan 
 • Vi arbetar för att anpassa undervisningen efter elevens behov 
 • ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten, dvs deltar i den obligatoriska undervisningen 
 • tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran 
 • förmedlar en positiv inställning till skola och skolarbete 
 • har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns bästa  
 • respekterar att elever får stigande ansvar i takt med stigande ålder 
 • i första hand tar kontakt med mentor eller närmast berörd lärare om du undrar över något eller om något i skolarbetet känns otydligt.  
 • deltar i de möten och samtal som skolan kallar till 
 • anmäler frånvaro i Skola 24  
 • ansöker om ledighet till mentor 
 • aktiverar Skola 24 så att du kan ta del av frånvarorapportering som sker från skolan. 
 • tar del av information i Unikum 
 • har aktuella kontaktuppgifter så att skolan kan nå dig. Det gör du i e-tjänsten IST Guardian. Du ska inte registrera dina kontaktuppgifter i några andra e-tjänster eller system*.   
 
 • tar del av och följer de ordningsregler som finns upprättade 
 • tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa 
 • berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan 
 • har koll på Teams och läx- och prov-kalendern samt använda skolans kanaler för information och kontakt   
 • ber din vårdnadshavare sjukanmäla eller frånvaroanmäla dig under skoldagen 
 • vid planerad ledighet kontaktar dina lärare för att ta reda på vad du missar eller ska arbeta med 
 
 

*Gör så här:  Logga in i IST Guardian med e-legitimation.  Du som saknar e-legitimation kontaktar din bank för hjälp.  Har du problem med inloggning eller att lägga in dina uppgifter kan du kontakta ditt barns skola för hjälp och stöd.  Kom ihåg att ändra dina kontaktuppgifter i IST Guardian om du får nya! Till e-tjänsten IST Guardian på uppsala.se 

Uppdaterad: